نگاهی به لایحه بودجه  سال 1402 کل کشور

نگاهی به لایحه بودجه سال 1402 کل کشور

 بودجه کل کشور در سال 1402 در لایحه دولت بالغ بر پنجاه و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (52.616.965.000.000.000) ریال و به عبارت دیگر حدود 5 هزار و دویست و شصت و یک همت (5.261 هزار میلیارد تومان) میباشد. از این میزان 2.164 همت (2.164 هزار میلیارد تومان) مربوط به منابع و مصارف بودجه عمومی دولت و 3.097 همت (3.097 هزار میلیارد تومان) مربوط به منابع و مصارف شرکتها و مؤسسات و بانکهای دولتی است. این بخش از بودجه عمومی دولت یعنی مصارف شرکتها و موسسات و بانکهای دولتی عمدتاً از محل درآمدهای خود آنها یا به اشکال دیگر همچون تسهیلات تأمین میشود و بار مالی مضاعفی بر بودجه عمومی کشور نیست مگر در برخی شرکتهای زیانده که معمولاً هم در جریان بررسی بودجه آنها در سازمان برنامه و بودجه، کمتر پیش میآید که بودجه شرکتی با زیان بسته شود. در جداول پیوست لایحه بودجه سال جاری اعتبارات هزینهای این دستگاهها ده هزار میلیارد تومان است که نسبت به دیگر منابع آنها یعنی 3.000 هزار میلیارد تومان مبلغ ناچیزی است. لذا آنچه اهمیت دارد نحوه تأمین بودجه عمومی دولت یعنی همان 2.164 هزار میلیارد تومان میباشد.

از این مبلغ 1.454 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینههای جاری دولت است و مابقی مربوط به هزینههای تملک داراییهای سرمایهای میباشد. سهم منابع پایدار از تأمین هزینههای جاری دولت 978 هزار میلیارد تومان شامل 826 هزار میلیارد تومان مالیات و مابقی شامل حقوق دولتی و درآمدهای متفرقه است.

به عبارتی با فرض تحقق این حجم از درآمدهای مالیاتی و سایر حقوق و درآمدهای متفرقه دولتی از منابع پایدار، دولت تا تأمین تمامی مصارف هزینهای خود با 476 هزار میلیارد تومان و تا تأمین تمامی منابع بودجه اعم از هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به1186 هزار میلیارد تومان منابع دیگر نیاز دارد.

برای جبران این کسری، 603 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت و فرآوردههای نفتی، 108 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول، 294 هزار میلیارد تومان واگذاری داراییهای مالی و باقی از محل درآمدهای اختصاصی دولت در بودجه پیشبینی شده است. منابع حاصل از واگذاری داراییهای مالی عمدتاً شامل 185 هزار میلیارد تومان منابع حاصل ار فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و 106 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی است. 

 826 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال 1402 شامل 296 هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی، 122 هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمدها و 130 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات شامل انواع حقوق ورودی و 253 هزار میلیارد تومان مالیات بر کالاها و خدمات است که 160 هزار میلیارد تومان از آن مالیات بر ارزش افزوده است. از 296 هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی 258 هزار میلیارد تومان آن مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و 20 هزار میلیارد تومان مالیات عملکرد شرکتهای دولتی است.در بودجه ‏1402 مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال قبل 120 درصد رشد دارد . حدود 80 هزار میلیارد تومان از مالیات بر درآمدها، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخشهای دولتی و خصوصی است.

   لایحه بودجه آیینه تمام نمای ناکارآمدی شرکتهای دولتی

در ارتباط با ارقام بودجهای نکاتی چند حائز توجه است. سهم حقوق و مزایای کارکنان دولت از بودجه عمومی 405 هزار میلیارد تومان و امور رفاه اجتماعی 543 هزار میلیارد تومان است. رفاه اجتماعی عمدتاً شامل بیمههای اجتماعی وکمک به صندوقهای  بازنشستگی (حدود 400 هزار میلیارد تومان) است. اگر صندوقهای بازنشستگی حق بیمههای برداشتی از حقوق ومزایای بازنشستگان  امروز را در دوران اشتغال آنها به درستی سرمایهگذاری  میکردند و منابع  درست مدیریت میشد امروز نیازی نبود که 28 درصد از هزینههای جاری دولت صرف حقوق بازنشستگی شود. اما در ارتباط با مالیات گفتنی است که رقم مالیات از 561 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1401 به 838 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 رسیده است که 49 درصد رشد را نشان میدهد. این در حالی است که از 561 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیشبینی شده برای سال 1401، تا پایان آذر ماه 349 هزار میلیارد تومان محقق شده که 62 درصد از رقم پیشبینی شده برای کل سال را پوشش میدهد و اگر متوسط وصولی نهماهه، ملاک ایام باقی مانده تا پایان سال شود، رقم تحققیافته نهایی 100 هزار میلیارد تومان یعنی 18 درصد کمتر از پیشبینی بودجه خواهد بود. درآمد مالیات عملکرد شرکتهای دولتی در حالی 20 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است که قریب به 3.000 هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) از بودجه کل کشور یعنی  60درصد آن متعلق به شرکتها موسسات و بانکهای  دولتی است . این شرکتها و مؤسسات دولتی عموماً درآمد و هزینهای هستند، درآمد قطعی این دستگاهها طبق جدول شماره 11 پیوست بودجه حدود 2.800 هزار میلیارد تومان است. آنگونه که از همان جدول شماره 11 برمیآید، کل سود ویژه شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولت حدود 36 هزار میلیارد تومان میشود، یعنی نسبت سود به فروش یا درآمد، شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولتی خیلی اندک و کمی بیش از یک درصد است (28/1 درصد). حال ارزش داراییهای آنها مطمئناً چندین برابر رقم درآمدی آنها است. که در این صورت نسبت بازده داراییهای این مجموعهها هم بسیار ناچیز است. لذا هرچند هزینههای شرکتها، مؤسسات و بانکهای دولتی به بودجه دولت تحمیل نمیشود و از مجموع 3.097 هزار میلیارد تومان بودجه آنها تنها 10 هزار میلیارد تومان آن اعتبارات هزینهای است و عموماً خودگردان هستند، اما بخش زیادی از اموال و داراییهای عمومی در این دستگاهها متمرکز شده بدون اینکه بازدهای داشته باشند و اگر درست مدیریت میشدند سود عملکردی و درآمد مالیاتی آنها میتوانست کمک مؤثری به بودجه عمومی دولت باشد، نه اینکه در ازای این همه دارایی  و 2800هزار میلیارد تومان  درآمد تنها  36 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند و تازه ده هزار میلیارد تومان هم کمک دولتی دریافت کنند.

   برخی ریسکها در ارقام بودجه عمومی سال 1402

به طوری که گفته شد بودجه عمومی دولت در بخش درآمدی 1186هزار میلیارد تومان کسری دارد که قرار است این مبلغ از محل فروش نفت و سایر داراییها تأمین شود. در حالی 603 هزار میلیارد تومان در آمد نفتی در بودجه پیشبینی شده است که تمامی درآمد نفتی قرار نیست در اختیار دولت قرار باشد و 40 درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی و 5/14 درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت است. به عبارتی درآمد نفتی در سال آتی باید به گونهای باشد که خالص سهم دولت 603 هزار میلیارد تومان باشد. از طرفی تحقق  826هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با افزایش 49 درصدی نسبت به سال جاری آن هم در صورت تداوم شرایط رکودی حاکم بر کسب و کار میتواند تؤام با تردید باشد. اما در سمت هزینهای بنابه شرایط تورمی چه بسا ارقام عملکردی بیش از آن چیزی باشد که در بودجه پیشبینی شده است.

فروش اوراق مالی دولت به مبلغ185 هزار میلیارد تومان و شرکتهای دولتی به ارزش 106هزار میلیارد تومان نیز از نکاتی است که در شرایط رکودی حاضر، تحقق آن جای تأمل دارد. مجموعه این عوامل یعنی هزینههای مازاد بر پیشبینی و منابع کمتر از سطوح برآوردی،  احتمال  کسری و ناترازی بودجه سال 1402را در عمل  تقویت میکند.

البته اقتصاد ایران همچنان دارای ظرفیتهای اقتصادی لازم است و به شرط رفع تحریمها و با توجه به افزایش نرخ ارز دولت قادر است  تنها با 50 میلیارد دلار درآمد نفتی و با نصف مبلغ مالیاتی فعلی تمامی منابع بودجهای اعم از جاری و تملک داراییهای سرمایهای را تأمین نماید و با 100 میلیارد دلار صارات نفت حتی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را هم کامل پرداخت  نماید.

 

 

خلاصه بودجه کل کشور در سال 1402  (مبالغ به میلیون ریال)

منابع

مصارف

درآمدها

9,781,925,000

هزینه ها

14,543,000,000

واگذاری داراییهای سرمایه ای

7,118,075,000

تملک داراییهای سرمایه ای

3,279,200,000

واگذاری داراییهای مالی

2,940,000,000

تملک داراییهای مالی

2,017,800,000

جمع منابع عمومی دولت

19,840,000,000

جمع مصارف عمومی دولت

19,840,000,000

درآمدهای اختصاصی دولت

1,800,000,000

از محل درآمدهای اختصاصی دولت - هزینه ای

1,631,445,375

از محل درآمدهای اختصاصی دولت - سرمایه ای

168,554,625

منابع بودجه عمومی دولت

21,640,000,000

مصارف بودجه عمومی دولت

21,640,000,000

منابع شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

30,976,965,000

مصارف شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکها

30,976,965,000

جمع

52,616,965,000

جمع

52,616,965,000

کسر میشود ارقامی که دوباره منظور شده است

1,526,881,289

کسر میشود ارقامی که دوباره منظور شده است

1,526,881,289

منابع بودجه کل کشور

51,090,083,711

مصارف بودجه کل کشور

51,090,083,711

 

خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1402 (مبالغ به میلیون ریال)

منابع

مصارف

درآمد

24,167,723,573

هزینه ها

22,115,535,268

اعتبارات هزینه ای

100,274,913

مالیات

142,891,119

اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای

514,226,040

%50 سود ویژه

182,873,800

تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی

1,204,452,138

سود سهام

119,579,878

وامهای خارجی

657,298,255

سایر حسابهای تخصیص سود

606,090

داراییهای جاری

371,737,068

بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وامهای داخلی

1,923,856,826

سایر دریافت ها

3,961,253,013

بازپرداخت وامهای خارجی

485,222,848

 

وجوه اداره شده

11,006,397

بازپرداخت ودیعه، بدهیها و سایر پرداخت ها

1,217,145,726

هزینههای سرمایه ای

5,779,462,314

افزایش دارایی ها

88,919,135

جمع

32,067,099,401

کسر میشود: ذخیره استهلاک منظور در هزینه جاری

1,090,134,401

جمع کل

30,976,965,000

جمع کل

30,976,965,000

 

فرداد امیراسکندری

مدیر مسئول 

 

 


دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

پیش به‌سوی دهمین اجلاس اعضای معاهده سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات (COP10)

پرداخت 20 هزار میلیارد تومان مالیات توسط صنعت دخانیات

اختلاف مالیاتی بر سر دخانیات

شورای نگهبان از تصویب مالیات دخانیات جلوگیری کند

قانونی با آثار تورمی و ضد تولیدی و مغایر با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

مالیات مضاعف به سیگار تحمیل می‌شود

سیگار و تنباکو گران می‌شود

توسعه بازار قاچاق و مخابره پیام تورمی به جامعه باتصویب مالیات‌های جدید برای دخانیات

مالیات دخانیات در دستور کار مجلس شورای اسلامی

قانون گذاری در مسیر درآمدزایی ،سلامت عمومی یا تقویت قاچاق کالای دخانی

تدوین برنامه راهبردی صنایع دخانی در دستور کار وزارت صمت

اسامی برخی سیگارها ارزش‌های انقلاب است باید تغییر کند

تدوین برنامه راهبردی صنعت دخانیات در دستور کار وزارت صمت

فروش سالانه ۲۰ میلیارد نخ سیگار قاچاق در کشور

فروش املاک شرکت دخانیات و حواشی آن

داستان یک کلیپ برای مبارزه با دخانیات

از انحلال ستاد صنایع دخانی جلوگیری کنید

سرپرست ستاد صنایع دخانی منصوب شد

قانون گذاری در مسیر درآمدزایی ،سلامت عمومی یا تقویت قاچاق کالای دخانی

بازدید وزیر تعاون از مجتمع دخانیات ارومیه

دغدغه‌های سوال برانگیز

افزایش مالیات سیگار در ایران به سود کیست؟

چراغ سبز به قاچاق دخانیات با تصمیمات غیر کارشناسی

کشف بیش از ۴۶۹ هزار نخ سیگار قاچاق در کاشان

کشف سیگار خارجی قاچاق در عجب شیر