کد خبر : 20442 تاریخ : ۱۴۰۲ چهارشنبه ۲۳ فروردين - 15:36
مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی صادر شد

مرکز تنظیم مقررات پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی را صادر کرد. این دستورالعمل در راستای پیاده سازی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان صادر و چارچوبهای فنی و چگونگی صورتحساب الکترونیکی در آن تشریح شده است.

دامنه شمول دستورالعمل مودیان مشمول قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و شرکتهای معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی میباشد. دستورالعمل در 77 صفحه حاوی اطلاعات و راهنمایی هایی در خصوص انواع صورت حسابهای الکترونیکی، الگوهای صورت حساب الکترونیکی، موضوع صورت حساب الکترونیکی اعم از فروش، اصلاح، ابطال و برگشت از فروش، اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی و قواعد مرتبط با اقلام اطلاعاتی صورت حساب الکترونیکی میباشد.

قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان در 21 مهرماه سال 1398 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و در اول آذرماه همان سال به تصویب شورای نگهبان رسیده است.

طبق قانون پایانه فروشگاهی، سامانه مودیان، صورتحساب الکترونیکی و اشخاص مشمول (مودیان) به شرح زیر تعریف شده است.

الف) سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور

ب) پایانه فروشگاهی: رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی (POS) درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری که امکان اتصال به شبکههای الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مودیان را داشته و از قابلیت صدور صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد.

پ) سامانه مودیان: سامانهای است تحت مدیریت سازمان که در آن به هر مودی، کارپوشه ویژهای اختصاص یافته و تبادل اطلاعات میان مودیان و سازمان منحصراً از طریق آن کارپوشه انجام میشود. مودیان میتوانند با استفاده از هر گونه سخت افزار یا نرم افزار اعم از رایانه شخصی، پایانه فروشگاهی، سامانههای ابری یا هر وسیله دیگری که حافظه مالیاتی به آن متصل شده باشد، به سامانه مودیان متصل شوند. مرجع نهایی ثبت، صدور و استعلام صورت حساب الکترونیکی سامانه مودیان میباشد.

ت) حافظه مالیاتی: نوعی حافظه الکترونیکی است که برای ثبت و نگهداری اطلاعات مندرج در صورتحسابهای الکترونیکی و انتقال آن به سامانه مؤدیان مورداستفاده قرار میگیرد. حافظه مالیاتی میتواند به شکل سختافزاری یا نرمافزاری باشد. حافظه مالیاتی تحت نظارت سازمان، توسط مؤدی برای ثبت صورتحساب الکترونیکی مورداستفاده قرار میگیرد. هر حافظه مالیاتی باید دارای شماره شناسه یکتا باشد. شناسه یکتای حافظه مالیاتی توسط سازمان اختصاص داده میشود.

ث) صورتحساب الکترونیکی: صورتحسابی است دارای شماره منحصربهفرد مالیاتی که اطلاعات مندرج در آن، در حافظه مالیاتی فروشنده ذخیره میشود. مشخصات و اقلام اطلاعاتی صورتحساب الکترونیکی، متناسب با نوع کسبوکار توسط سازمان تعیین و اعلام میشود. در مواردی که از دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی بهعنوان پایانه فروشگاهی استفاده میشود، رسید یا گزارش الکترونیکی پرداخت خرید صادره در حکم صورتحساب الکترونیکی است.

ج) اشخاص مشمول (مؤدیان): کلیه صاحبان مشاغل (صنفی و غیر صنفی) و اشخاص حقوقی موضوع فصلهای چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، مشمول این قانون هستند. در این قانون هرگاه از واژه مؤدی استفاده میشود، مراد، اشخاص مشمول است، مگر خلاف آن تصریحشده باشد.

همچنین طبق ماده 7 این قانون صورتحسابهای الکترونیکی ثبتشده در سامانه مؤدیان بهمنزله ثبت آنها در فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم است و خریدار و فروشنده تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

متن کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان و دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی در سایت ماهنامه توتون صنعت به آدرس totonsanat.ir  در دسترس است.