کد خبر : 361 تاریخ : ۱۴۰۱ دوشنبه ۳۰ آبان - 23:30
آغاز سومین سال انتشار ماهنامه توتون صنعت

 در آبان ماه سال 1399 بود که اولین شماره ماهنامه توتون صنعت منتشر شد. ماهنامه توتون صنعت اولین و همچنان تنها نشریه تخصصی صنعت دخانیات در کشور است. صنعت دخانیات در ایران قدمتی طولانی دارد و هشتاد سال بهصورت انحصاری و دولتی اداره میشد. در سال 1391 با اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی و واگذاری سهام شرکت دخانیات ایران این صنعت نیز از انحصار دولت خارج شد و در معرض رقابت و مواجهه با نیروهای بازار قرار گرفت. درحالیکه هنوز فضای کسبوکار برای فعالیت در یک محیط رقابتی فراهم نبود. علیرغم اینکه مصرف دخانیات یک واقعیت انکارناپذیر در جامعه بوده و هست  ازآنجاکه کالای دخانی جزو کالاهای آسیبرسان سلامت تلقی میشود این شد که مبارزه با مصرف دخانیات بهنوعی در مسیر مبارزه با صنعت دخانیات قرار گرفت و لازم بود سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان در مورد این صنعت علاوه بر سلامت به دیگر ابعاد آن نیز همچون اشتغال، بخش کشاورزی، رقابت با کالاهای غیراستاندارد و قاچاق، صیانت از منابع ارزی کشور، فعالیتهای پیشین و پسین مرتبط با صنعت، تعهدات بینالمللی در ارتباط با کالای دخانی، درآمد مالیاتی دولت و عمق پیوندهای اقتصادی آن با دیگر بخشها و... توجه کنند. باوجود قدمت یکصد ساله صنعت دخانیات در ایران، به دلیل شرایط انحصار و دولتی بودن، سیر تحولات تاریخی، تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی صنعت چندان مستندسازی نشده بود و عمدتاً بر پایهیک فرهنگ شفاهی استوار بود و همچنان هست و قوانین و مقررات حاکم بر صنعت هم هنوز بهطور کامل استقرار نیافته و نظام وضع قوانین وتنظیم مقررات در این حوزه هنوز جای کار فراوان دارد. در این مدت علیرغم بسیاری کاستیها، سعی شد با تهیه گزارشهایی از مزرعه تا کارخانه، گستره و ابعاد صنعت شناسایی و معرفی شود، قوانین و مقررات حاکم بر صنعت اطلاعرسانی و برخی خلأهای موجود در مقررات یادآوری و اطلاعات واقعی تری از سهم و نقش صنعت در درآمد مالیاتی دولت ارائه گردد و مسائل و مشکلات فعالین این بخش اعم از کشاورزی، تولید و توزیع اطلاعرسانی شود. 

عقبه تاریخی و سیر تحولات صنعت در طی دوران موضوعی بود که هم در شمارههای متعدد ماهنامه و هم در ویژهنامهای که در اردیبهشتماه امسال در ارتباط با نهضت تنباکو منتشر شد موردتوجه بود. پدیده قاچاق در صنعت دخانیات جایگاه و نقش خود را دارد. آثار و تبعات ودلایل آنهم از موضوعاتی بود که در شمارههای متعدد به آن پرداختیم. در کنار انتشار کاغذی ماهنامه، سایت ماهنامه نیز به آدرس TotonSanat.ir راهاندازی شد و مجموعه مطالب از ابتدای انتشار در آن در دسترس است و میتواند مورداستفاده پژوهشگران، کارشناسان و علاقهمندان باشد.

 وظیفه میدانم از همکاری فعالین صنعت چه در حوزه تولید و چه توزیع کالای دخانی، مسئولین و متولیان امور حاکمیتی و سیاستگذاری صنعت دخانیات کشور بالأخص ستاد صنایع دخانی کشور وتشکلهای تولیدی و توزیعی که موجب اصلی انگیزه برای تداوم فعالیت است قدردانی و سپاسگزاری نمایم و امیدوارم با تداوم این تعاملات بتوانیم واقعیتها و رویدادهای صنعت دخانیات کشور را آنگونه که هست اطلاعرسانی نموده همچنان در شناخت خلأها و نارساییها و رفع کاستیها قدم برداریم و در حل منطقی تعارضات موجود بین صنعت و سلامت اثرگذار باشیم.

 

عقبه تاريخي و سير تحولات صنعت در طي دوران موضوعي بود که هم در شمارههاي متعدد ماهنامه و هم در ويژهنامهاي که در ارديبهشتماه امسال در ارتباط با نهضت تنباکو منتشر شد موردتوجه بود. پديده قاچاق در صنعت دخانيات جايگاه و نقش خود را دارد. آثار و تبعات ودلايل آنهم از موضوعاتي بود که در شمارههاي متعدد به آن پرداختيم. در کنار انتشار کاغذي ماهنامه، سايت ماهنامه نيز به آدرس TotonSanat.ir راهاندازي شد و مجموعه مطالب از ابتداي انتشار در آن در دسترس است و ميتواند مورداستفاده پژوهشگران، کارشناسان و علاقهمندان باشد.

 وظيفه ميدانم از همکاري فعالين صنعت چه در حوزه توليد و چه توزيع کالاي دخاني، مسئولين و متوليان امور حاکميتي و سياستگذاري صنعت دخانيات کشور بالأخص ستاد صنايع دخاني کشور وتشکلهاي توليدي و توزيعي که موجب اصلي انگيزه براي تداوم فعاليت است قدرداني و سپاسگزاري نمايم و اميدوارم با تداوم اين تعاملات بتوانيم واقعيتها و رويدادهاي صنعت دخانيات کشور را آنگونه که هست اطلاعرساني نموده همچنان در شناخت خلأها و نارساييها و رفع کاستيها قدم برداريم و در حل منطقي تعارضات موجود بين صنعت و سلامت اثرگذار باشيم.

فرداد امیر اسکندری

مدیر مسئول